ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2557

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2556

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2556

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2556

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2555

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2555

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2555

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2554

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2554

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 1 ปี 2553

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 2 ปี 2553

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 3 ปี 2553

DOWNLOAD

ไตรมาสที่ 4 ปี 2553

DOWNLOAD